Erste Pressekonferenz im Erlacherhof, Bern - 15. April 2011

v.l: Marc Dietrich, Alexander Tschäppät, Polo Hofer
v.l: Alexander Tschäppät, Carin Lavey, Marc Dietrich
v.l: Marc Dietrich, Walter Hitz, Alexander Tschäppät, Polo Hofer, Carin Lavey, Daniel Greber, Mirco Vogelsang, Stefan Mens
Carin Lavey, Alexander Tschäppät
Marc Dietrich, Carin Lavey
Marc Dietrich, Carin Lavey
Carin Lavey, Marc Dietrich

Pressekonferenz im Erlacherhof, Bern - hohe Qualität, ZIP-komprimiert: Download